13. jun, 2017

Strengere straffer ved flere grove integritetskrenkelser mm

Idag kjører vi en sak i Stortinget om strengere straffer for folk som gjør grove integritetskrenkelser.  Altså vi vil ikke ha strafferabatt lenger.

Desverre er det bare H som er enige med oss i dette.  Det er både overraskende, sjokkerende og svært uforståelig.   Kanskje ikke at de rødgrønne ikke vil gi forbrytere strengere straff, men at ikke KrF vil være med på det, det er spessielt uforståelig.

Vi har hørt om gjengvoldtekter av unge jenter, hvor gjerningsmenn i flokk, må dele straff når det gjelde erstatning til offeret.  Det er uhyrlig. De burde fått dobbel straff for å ha gjengvoldtekter. 

Akkurat nå har vår Jan Arild Ellingsen sitt innlegg i saken, han holdt et veldig godt innlegg, og jeg håper dere går inn å hører hans innlegg på www.stortinget.no

Jeg må si jeg er skuffet over at forslaget om å øke strafferammen til 26 år ikke får flertall. At KrF ikke vil være med på å høyne straffene for de trenger mer utredning.

Helt ærlig. Trenger man lang tid på å utrede om fokl som begår grov vold må ha strengere straffer, nei det må man ikke. 

Her er mitt innlegg i saken.

President,

De kriminelle har i tiår hatt en rekke organisasjoner, professorer, kriminologer og andre «eksperter» som har kjempet for stadig bedre rettigheter for lovbrytere.  Med noen hederlige unntak er det få stemmer i debatten som snakker om hva som er best for ofrene.

FrP ønsker, i liket med offerorganisasjonene, strengere straffer for de aller verste kriminelle. Serieovergripere og seriemordere bør, av hensyn til ofrenes verdighet, få strengere straff enn i dag. Fremskrittspartiet ønsker å gi ofrene større plass i norsk strafferett. 

I dag er det bare mulig å dømme en kriminell til maksimalt seks år i tilleggstrafffor alle lovbrudd utover det første, eller to ganger strafferammen av et lovbrudd der rammen er under seks år. 

Voldtekt har i dag en maksimumsstraff på 10 år, jfr. straffelovens § 291. Etter dagens regelverk kan en serieovergriper som har begått flere titalls voldtekter maksimalt dømmes til 16 års fengsel. I tillegg vet vi at domstolene gjennomgående vegrer seg for å bruke den øverste delen av strafferammene. En undersøkelse NRK foretok i 2011, viste at overfallsvoldtekter i gjennomsnitt førte til en dom som var under en femtedel av strafferammen. Kan vi si at dette er et system som ivaretar ofrene i stor nok grad? Nei, mener FrP.

President.

Regjeringens vil ikke innføre et amerikansk system, der kriminelle dømmes til flere hundre år i fengsel. FrP ønsker likevel å foreta nødvendige endringer i et straffesystem som i alt for liten grad ivaretar og har fokus på offeret i straffesaker. Regjeringens forslag legger derfor opp til en skjerping av dagens praksis, slik at serieovergripere og yrkeskriminelle i større grad blir stilt til ansvar for sine forbrytelser. En moderat øking i strafferammen på fem år medfører at serieovergripere og yrkeskriminelle vil få en straff som i større grad tar hensyn til ofrenes behov for rettferdighet og oppreisning. 

Ofre for voldtekt og grov kriminalitet får i dag erstatning og oppreisning av gjerningsmannen. Dette er riktig og bra. Det finnes likevel noen relativt groteske paradokser i dagens regelverk. I saker med flere gjerningspersoner vil domstolene ofte fastsette et samlet oppreisningsansvar overfor fornærmede, for eksempel i saker om gjengvoldtekt. Dette fører til at den enkelte kriminelle som har begått en gruppevoldtekt betaler mindre i oppreisning til offeret enn vedkommende ville gjort om han hadde utført voldtekten alene. Dette er moralsk galt, og jeg er glad for at denne delen av forslaget får flertall her i dag.  

Fremskrittspartiet har i regjering fjernet foreldelsesfristen for vold og overgrep, styrket barnehusene og innført et offerkontor i hvert politidistrikt. Jeg håper ofrenes rettigheter kan styrkes ytterligere her i dag, og Presiden, jeg  oppfordrer alle til å gjøre som FrP:stemme for dette forslaget.